top

SUMO- Science Udeliv Matematisk Opmærksomhed

Det første projekt

Det første projekt Børnenes Hus søsætter, bliver indenfor læreplanstema 5, Natur-udeliv og science. Særligt sciencedelen får stor opmærksomhed her.

Formål med projektet

Projektet SUMO-efteruddannelse med børn nytænker efteruddannelsen af
pædagogisk personale inden for dagtilbudsområdet.

En ny metode skal sikre at mere pædagogisk personale efteruddannes og løftes i at kunne arbejde med science-pædagogik inden for dagtilbudsområdet. Flere skal kunne koble science og pædagogik, så de kan udvikle og kvalificere børns lege- og læringsmiljøer, og der skabes en begyndende matematisk forståelse og fornemmelse for naturvidenskabelige fænomener hos børnene.

Rationalet er, at jo mere pædagogisk personale, der kvalificeres og motiveres til at arbejde med scienceområdet, jo flere børn vil fra en tidlig alder bevare nysgerrigheden og interessen for naturvidenskab videre op i skolealderen, og dermed få et stærkere grundlag for at udvikle disse kompetencer senere i livet.

Med efteruddannelseskoncept kaldet Åben Stue kan pædagogisk personale tilegne sig nye kompetencer og metoder i fællesskab med hinanden og børnene, samtidig med at de er på arbejde. Efteruddannelsen skal understøtte institutionernes arbejde med læreplanstema nr. 5 ’Natur, udeliv og science’, og samtidig også styrke og forankre en refleksiv pædagogisk praksis i hverdagens praksisfælleskaber.

Ambitionen for projektet er, at der udvikles og efterprøves en helt ny metode til at efteruddanne pædagogisk personale, som på sigt skal kunne benyttes af institutioner over hele landet. Metoden skal give hele faget et løft på efteruddannelsesområdet.

Baggrund

I Danmark lever vi i et samfund, der i stigende grad baseres på tekniske og naturvidenskabelige løsninger. I 2018 lancerede den daværende regering en national naturvidenskabsstrategi for at styrke den naturvidenskabelige undervisning i STEMfagene på tværs af folkeskolen, gymnasiet og de videregående uddannelser. Strategien skal højne interessen for naturvidenskab hos børn og unge. Etableringen af fire LEAPS-skoler i Danmark har blandt andet også til formål at fastholde skoleelevernes interesse for STEM-fagene gennem projektbaseret læring.

Start tidligt

Man kan ikke starte for tidligt, når det kommer til at vække børns interesse for naturvidenskab, og skabe grundlag for at interessen fastholdes indtil skolealderen. Men der skal gøres en aktiv indsats for, at interessen og nysgerrigheden fastholdes hos de mindste børn på tværs af køn og sociokulturel baggrund. Pædagogerne i de danske dagtilbud spiller her en afgørende rolle.

I Børne- og Undervisningsministeriets styrkede pædagogiske læreplan fra 2018 er der formuleret to pædagogiske mål for læreplanstema nr. 5 ’Natur, udeliv og science’. Her lyder at; ”Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.”

Forskere peger på, at science er den del af læreplanstema nr. 5, som pædagoger finder det sværest at arbejde med. Pædagoger er generelt gode til at komme ud i naturen med børn, og arbejder kompetent med natur og udeliv. Men når det kommer til at arbejde med science-begrebet i praksis, opstår der vanskeligheder.

Styrkelse af science-pædagogikken

Én udfordring er, at pædagogerne kan være usikre på, om deres faglige viden om science er stor nok til at guide børnenes leg og læring på området. De kan opleve, at science er svært, hvilket enten får dem til at trække sig fra emnet eller sætte barren for høj i forhold til, hvad børnene skal kunne. For mange pædagoger er det en udfordring at koble den naturvidenskabelige nysgerrighed med den pædagogiske hverdagspraksis, og de efterspørger træning i at gennemføre en science-pædagogisk praksis. Derfor er der et stort behov for at efteruddanne det pædagogfaglige personale så de kan støtte små børn i at etablere en begyndende naturvidenskabelig forståelse, som udfordrer børnenes intuitive hverdagsopfattelser af science. 

Antallet af pædagoger, der efteruddanner sig, er dog meget lave. Det skyldes bl.a. ændret lovgivning for videreuddannelse og mangel på tid, økonomi og ressourcer. De, der efteruddanner sig, har desuden ofte svært ved at implementere ny viden i en fortravlet hverdag.

I udviklingsprojektet vil vi metodeudvikle på Åben stue-konceptet, gennemføre uddannelsesforløb med institutioner og udvikle et inspirationskatalog på baggrund af de erfaringer der bliver gjort undervejs.